Trang chủ / Thông tin trả thưởng cho Đại Diện Độc Lập trong năm tài chính liền trước

Thông tin trả thưởng cho Đại Diện Độc Lập trong năm tài chính liền trước

STT THU NHẬP MỨC THU NHẬP (VNĐ)
1 Mức thu nhập Cao nhất
2 Mức thu nhập Trung bình
3 Mức thu nhập Thấp nhất